Algemene ledenvergadering 2018

23-05-2018

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uitnodiging 

Datum: donderdag 7 juni 2018
Aanvang: 20:00 uur, zaal open 19:30 uur
Plaats: Oude Posthuis, Hoge Morsweg 201, 2332 RX Leiden

Het bestuur van Docos Tafeltennis nodigt alle ereleden, leden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur legt die avond naar de leden verantwoording af over het afgelopen seizoen en kijkt samen met de leden vooruit naar het seizoen 2018 - 2019.

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen, binnengekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 2017
 4. Jaarverslag 2017 - 2018
 5. a) Financieel jaarverslag 2017 - 2018
  b) Jaarresultaat
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Benoeming en aftreding bestuursleden

  pauze

 8. Discussie over Ledenwerving 2018 - 2019
  -Visie en Beleidsplan 2018–2023 Vasthouden en faciliteren
  -Jaarplanning 2018-2019
 9. Begroting 2018 - 2019 en vaststelling contributie
 10. Benoeming kascommissie en commissie van beroep
 11. Rondvraag en sluiting

Machtiging: ieder lid kan zich schriftelijk laten machtigen door een ander lid, daarbij geldt de beperking dat een aanwezig lid maximaal slechts één keer gemachtigd kan worden; zie Statuten, artikel 15, lid 4. Voor ‘schriftelijk' mag ook een e-mail naar de secretaris worden gelezen.

Jaarstukken: Het Jaarverslag en het Verslag van de ALV 2017 zullen op of voor 1 juni 2018 naar alle bekende mailadressen van leden gemaild worden. Het verslag van de ALV is eerder geplaatst in het clubblad van september 2017. De financiële verslagen van agendapunten 5 en 9 zijn vanaf 2 juni 2018 op te vragen via penningmeester@docostafeltennis.nl.Vanaf 2 juni liggen Jaarverslag, Verslag ALV 2017 en de financiële verslagen ter inzage in de bestuurskamer. Daarnaast zullen de stukken op 7 juni worden uitgereikt aan de aanwezigen die deze stukken nog niet bezitten.

Af- en aantreding bestuursleden: Ria van Cassel treedt af als bestuurslid Gebouwen en Barbeheer. Vijf of meer leden kunnen een eigen voordracht indienen; zie Statuten, artikel 9. Die voordracht dient 48 uur voor de ALV, dus op 5 juni 2018 uiterlijk, bij de secretaris te zijn ingediend.

Wij zien uit naar ieders komst!
Met sportieve groeten namens het bestuur van Docos Tafeltennis

Martijn Visser, voorzitter


Bericht geplaatst door: Ferry Veijgen.

Naar berichtenoverzicht