Privacyverklaring

25-05-2018

Beste leden,

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacy wetgeving van kracht geworden, bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook (sport)verenigingen dienen zich aan deze wet te houden. Bewust of onbewust deel je ook persoonsgegevens met Docos tafeltennis. Als bestuur hechten wij veel waarde aan de bescherming van jouw gegevens. Als resultaat hiervan hebben wij een privacyverklaring opgesteld. In deze verklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden en welke rechten je hebt.

Docos tafeltennis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder AVG. Dit brengt met zich dat in ieder geval:

· Wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in de privacyverklaring;

· Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

· Wij om uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

· Wij passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

· Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

· Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren. Dat was in het verleden al zo en dat zal niet veranderen. 

De privacyverklaring is terug te vinden op onze website en het verzoek is om de verklaring aandachtig door te nemen. Als bestuur van Docos tafeltennis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Indien je na het doornemen van de privacyverklaring of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kun je een bericht sturen naar secretaris@docostafeltennis.nl.

Met vriendelijke groet,

Martijn Visser, voorzitter Docos tafeltennis

 

Download:
- Privacyverklaring 

 

Bericht geplaatst door: Ferry Veijgen.

Naar berichtenoverzicht